Algemene voorwaarden Onze Taxi Centrale

Laatst bijgewerkt: 01 mei 2019

Inhoudsopgave

Artikel 1: Contractuele Verhouding
Artikel 2: Begripsomschrijving
Artikel 3: Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden
Artikel 4: Totstandkoming Vervoerovereenkomst
Artikel 5: Beëindiging en annulering Vervoerovereenkomst
Artikel 6: Verplichtingen en bevoegdheden – Reiziger
Artikel 7: Betaling
Artikel 8: Verplichtingen en bevoegdheden Vervoerder
Artikel 9: Handbagage
Artikel 10: Vervoer van dieren
Artikel 11: Gevonden voorwerpen
Artikel 12: Overmacht
Artikel 13: Aansprakelijkheid van Vervoerder
Artikel 14: Aansprakelijkheid van Reiziger
Artikel 15: Klachten en geschillen
Artikel 16: Nakomingsgarantie

 

Artikel 1: Contractuele Verhouding
Deze Gebruiksvoorwaarden (de “Voorwaarden”) bepalen uw gebruik of toegang, dat/die een persoon
vanuit Nederland tot applicaties, websites, inhoud, producten en diensten (de “Diensten”) beschikbaar
gesteld door Onze Taxi Centrale, opgericht in Nederland met statutaire zetel in Californiaplein 16, 2037 AL, Haarlem, Nederland, geregistreerd in de Amsterdamse Kamer van Koophandel onder het nummer 69187606 (“Onze Taxi Centrale”).

GELIEVE DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS TOEGANG TE NEMEN TOT
OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN.

Uw toegang tot en gebruik van de Diensten vormen uw overeenkomst gebonden te zijn aan deze
Voorwaarden, en omvatten een contractuele verhouding tussen Onze Taxi Centrale en u. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag u geen toegang nemen tot of gebruik maken van de Diensten. Deze Voorwaarden vervangen uitdrukkelijk voorafgaande akkoorden of overeenkomsten met u. Onze Taxi Centrale kan onmiddellijk deze Voorwaarden of elke Dienst met betrekking tot u beëindigen, of in het algemeen stoppen met het verlenen van of de toegang weigeren tot de Diensten of elk deel ervan, op elk moment en elke willekeurige reden.

Aanvullende voorwaarden kunnen alleen toepasbaar zijn op bepaalde Diensten, zoals beleid voor een
specifiek evenement, activiteit of promotie. De aanvullende voorwaarden zullen aan u openbaar worden gemaakt met betrekking tot de toepasselijke Diensten.

Onze Taxi Centrale kan de Voorwaarden met betrekking tot de diensten van tijd tot tijd wijzigen.
Wijzigingen gaan van kracht nadat Onze Taxi Centrale bericht geeft over dergelijke aangepaste
Voorwaarden op deze locatie of de gewijzigde beleidslijnen of aanvullende voorwaarden op de
toepasselijke Diensten. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Diensten na dergelijke plaatsing
vormt uw goedkeuring om aan deze Voorwaarden gebonden te zijn, zoals gewijzigd.

Onze verzameling en gebruik van persoonlijke informatie met betrekking tot de Diensten wordt bepaald door het privacy beleid van Onze Taxi Centrale en is terug te vinden op https://www.onzetaxicentrale.nl/contact/. Onze Taxi Centrale kan elke mogelijke noodzakelijke informatie verschaffen aan een claimverwerker of een verzekeraar (inclusief uw contactgegevens) in geval van een klacht, geschil of conflict, waaronder een
ongeval, met betrekking tot u of een Externe leverancier (inclusief een chauffeur voor een vervoersbedrijf van
het netwerk) en dergelijke informatie en gegevens is noodzakelijk om de klacht, het geschil of het conflict op
te lossen.

Artikel 2: Begripsomschrijving
In deze Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer wordt verstaan onder:
1. Auto: motorrijtuig, als bedoeld in artikel 1 sub f. van de Wet personenvervoer 2000.
2. Bestuurder: Bestuurder van de Auto waarmee taxivervoer wordt verricht (de taxichauffeur) in
dienst van Vervoerder met inbegrip van andere Bestuurders van de auto, die niet in dienst zijn
van vervoerder maar wel dienstdoen in zijn opdracht in een vervoermiddel van Vervoerder of een
vervoermiddel dat aan Vervoerder beschikbaar is gesteld.
3. Handbagage: bagage en levende dieren (zie Artikel 10) die een Reiziger als gemakkelijk mee te
voeren, draagbaar dan wel verrijdbaar bij zich heeft, alsmede andere voorwerpen die door de
Vervoerder als handbagage worden toegelaten.
4. Reizigers een rit kunnen bestellen, vooraf afrekenen en de Taxi kunnen volgen.
5. Opdracht: (i) een Opdracht van een natuurlijke persoon aan een Vervoerder die op een
Taxistandplaats reizigers afwacht; (ii) iedere andere Opdracht van een Reiziger/ Opdracht gever
aan Vervoerder.
6. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een Vervoerovereenkomst aangaat met Vervoerder.
7. Reiziger: de persoon die door Vervoerder wordt vervoerd.
8. Taxameter: apparaat in de auto dat de vervoerprijs overeenkomstig de kenbaar gemaakte tarieven aangeeft (Boord Computer Taxi). De Taxameter dient zichtbaar aanwezig te zijn.
9. Taxistandplaats: een deel van de voor het openbaar verkeer openstaande weg dat door de
wegbeheerder is aangewezen als parkeerplaats voor taxi’s.
10. Taxivervoer: al het overeengekomen personenvervoer per Auto zoals bedoeld in artikel 1 sub f.
van de Wet personenvervoer 2000, waarbij de ritprijs van tevoren is overeengekomen dan wel
wordt bepaald door het hanteren van de Taxameter. Het vervoer omvat tevens het in en
uitstappen.
11. Vervoerovereenkomst: de tussen Reiziger/ Opdrachtgever en Vervoerder afgesloten
overeenkomst om taxivervoer te verrichten.
12. Vervoerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, diens Bestuurder(s) van de auto(’s)
daaronder begrepen, die zich verbindt personen te vervoeren per Auto.

Artikel 3: Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Vervoerovereenkomsten en vormen de basis
voor de behandeling van geschillen door de Geschillencommissie Taxivervoer, zoals bedoeld in artikel 15 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4: Totstandkoming Vervoerovereenkomst
1. Een Vervoerovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Reiziger van het aanbod
van de Vervoerder.
2. Als sprake is van een Opdracht als bedoeld in artikel 2 lid 4(i), dan is Vervoerder verplicht deze
opdracht te aanvaarden, behoudens het bepaalde in artikel 5 lid 1.
3. De verplichtingen van Vervoerder, waaronder artikel 8, gelden eveneens tegenover de Reiziger
die niet als Opdrachtgever optreedt.

Artikel 5: Beëindiging en annulering Vervoerovereenkomst
1. Vervoerder kan het voortzetten van de rit onmiddellijk staken en aldus de Vervoerovereenkomst
beëindigen, indien de Reiziger dusdanige hinder veroorzaakt dat in alle redelijkheid niet van de
Vervoerder kan worden gevergd dat hij de Reiziger (verder) vervoert. Vervoerder kan in dat geval
de Reiziger gelasten het voertuig onmiddellijk te verlaten.
2. Vervoerder is in een geval zoals is bedoeld in lid 1, niet gehouden de Reiziger enige schade te
vergoeden.
3. Ingeval voor aanvang van de rit een ritprijs is overeengekomen zal, in een geval zoals is bedoeld in lid 1, Reiziger geen aanspraak kunnen maken op restitutie op een deel van de ritprijs.
4. Ingeval de ritprijs tot stand komt via de Taxameter zal, in een geval zoals is bedoeld in lid 1,
Reiziger het bedrag dat Taxameter aangeeft bij beëindiging van de rit, moeten betalen.
5. Reiziger/ Opdrachtgever kan, in het geval van een reservering, tot maximaal 1 uur voor aanvang
kosteloos van de bij Vervoerder bestelde rit afzien. Daarna wordt 20% van de ritprijs in rekening
gebracht met een minimum van € 8,-.
6. Reiziger/Opdrachtgever kan in het geval van een bestelling van de taxi via de Onze Taxi Centrale App binnen 5 minuten kosteloos van de rit afzien.
7. Wanneer de Reiziger niet verschijnt op de met de Vervoerder afgesproken plaats, wordt een
bedrag in rekening gebracht a 20% van de ritprijs met een minimum van € 8,-.
8. Indien de Vervoerder bij een bestelde rit niet volgens afspraak verschijnt, heeft Reiziger bij
aantoonbare schade recht op een op redelijkheid en billijkheid gebaseerde schadevergoeding
met een maximumbedrag van € 150.

Artikel 6: Verplichtingen en bevoegdheden – Reiziger
1. Reiziger is gehouden:
(i) Door Vervoerder in alle redelijkheid gegeven aanwijzingen of instructies op te
volgen, zoals het plaatsnemen op de door vervoerder aangewezen zitplaats;
(ii) De gordel om te doen, voorafgaand aan de rit. Een boete die voortvloeit uit het zich
niet houden aan deze verplichting door de Reiziger kan op deze worden verhaald.
2. Reiziger is verplicht zich in de Auto te onthouden van:
(i) Beschadiging en/of verontreiniging van de Auto;
(ii) Het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van
Vervoerder;
(iii) Het meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen;
(iv) Het gebruiken van rookwaar;
(v) Agressie, het plegen van handtastelijkheden, het lastig vallen, bedreigen, dan wel
zich op een andere wijze onbehoorlijk gedragen jegens Vervoerder en of anderen;
(vi) Het op enigerlei wijze hinderen van Vervoerder in de uit oefening van zijn taak.
3. Reiziger is gehouden hetzij de vooraf overeengekomen ritprijs, hetzij de door de Taxameter
bepaalde ritprijs te betalen.
4. Wanneer vooŕ of tijdens de rit omstandigheden aan de zijde van Vervoerder zich opdoen of naar voren komen, die Reiziger bij het sluiten van de overeenkomst niet behoefde te kennen, doch die, indien zij hem wel bekend waren geweest, redelijkerwijs voor hem grond hadden opgeleverd de
Vervoerovereenkomst niet of op andere voorwaarden aan te gaan, is Reiziger bevoegd de overeenkomst op te zeggen. De opzegging geschiedt door een mondelinge of schriftelijke kennisgeving van de reiziger en de overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan door vervoerder. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zijn partijen na opzegging van de Vervoerovereenkomst verplicht elkaar de daardoor geleden schade te vergoeden.
5. Reiziger is bevoegd om tussentijds de eindbestemming van de rit te wijzigen; dit met
inachtneming van het in lid 3 gestelde.
6. Indien Reiziger ervoor kiest zelf het portier te openen, is deze verplicht het portier zodanig te
openen, dat geen hinder en/of gevaar voor het verkeer ontstaat.

Artikel 7: Betaling
1. 1.Vervoerder rijdt met verschillende typen auto’s en kan op basis van deze typen haar prijzen
doorberekenen op basis van (i) Taxameter; (ii) Vaste trajecten; (iii) Wachttarief; (iv) Uurtarief.
2. Betalingen door Reiziger/ Opdrachtgever aan Vervoer kunnen
(i) Met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden, daarbij
algemeen erkende vormen van elektronische betalingen inbegrepen óf;
(ii) Betalingen door Reiziger/ Opdrachtgever aan Vervoer kunnen voor de Dienst
worden betaald op basis van standaardprijzen via PayPal, Ideal en Creditcard.
(iii) Tenzij anders is overeengekomen
3. Vervoerder is gerechtigd bij Reiziger/ Opdrachtgever te bevorderen dat contante betalingen in
gepast geld worden voldaan. Vervoerder is niet gehouden een hoeveelheid munten als betaling
aan te nemen, als het tellen daarvan een onevenredig oponthoud veroorzaakt.
4.

(i) Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij
door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een
termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te vol-doen, na
het verstrijken van deze 14 dagentermijn over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke
incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15 procent
over openstaande bedragen tot € 2.500 , 10 procent over de daaropvolgende € 2.500, en 5
procent over de volgende € 5.000, met een minimum van
€ 40,. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde
bedragen en percentages.
(ii) Voor zover Reiziger/ Opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf
maakt Vervoerder aan spraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso) kosten,
welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, worden vastgesteld op een bedrag gelijk
aan 15 procent van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van
€ 75, voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.
5. Partijen zijn gerechtigd om wederzijdse vorderingen te verrekenen.

Artikel 8: Verplichtingen en bevoegdheden Vervoerder
1. Vervoerder is verplicht de Reiziger, alsmede de door hem meegevoerde Handbagage op
zorgvuldige en veilige wijze te vervoeren.
2. Vervoerder is verplicht de Reiziger naar de bestemming te brengen volgens de voor de Reiziger
gunstigste weg: hetzij via de snelste dan wel economisch voordeligste route, tenzij de Reiziger of
de centralist nadrukkelijk verzoekt of opdracht geeft om langs een andere route te rijden.
3. Vervoerder is verplicht Reiziger behulpzaam te zijn bij het in- en uitstappen alsmede het in- en
uitladen van Handbagage, tenzij zulks om (verkeers)technische redenen onmogelijk is.
4. Vervoerder is bij gebruik van de Taxameter verplicht de stand van de Taxameter bij het einde van
de rit zo lang te laten staan, dat Reiziger zich redelijkerwijs van de stand op de hoogte heeft
kunnen stellen.
5. Vervoerder is verplicht om, zoals voorgeschreven in artikel 1c van de Regeling maximumtarief
en bekendmaking tarieven taxivervoer, aan de Reiziger een ritbewijs te verstrekken.
6. Vervoerder is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens, verkregen in
verband met de boeking van ritten of anderszins. Vervoerder verwerkt deze gegevens conform
de Wet bescherming persoonsgegevens.
7. Als de Vervoerder het vervoer geheel of gedeeltelijk staakt, stelt de hij Reiziger zo spoedig
mogelijk in kennis van het staken en mogelijk van de redenen, de door hem te nemen
maatregelen en de mogelijke tijdsduur van het staken.

Artikel 9: Handbagage
1. Reiziger is verplicht zijn Handbagage deugdelijk te verpakken.
2. Vervoerder heeft het recht het vervoer van Handbagage, welke door zijn aard lastig, gevaarlijk of
verboden is c.q. kan zijn, dan wel aanleiding kan geven tot beschadiging of verontreiniging, te
weigeren. Een dergelijke situatie doet zich in ieder geval voor indien Handbagage bestaat uit:
(i) vuurwapens, slag en/of steekwapens;
(ii) ontplofbare stoffen;
(iii) samengeperste gassen in reservoirs;
(iv) voor zelfontbranding vatbare of licht ontvlambare stoffen;
(v) sterk of kwalijk ruikende stoffen;
(vi) verdovende middelen;
(vii) munitie.

3. Vervoerder zal naar redelijkheid zorgen dat de Handbagage van Reiziger niet verloren gaat of
wordt beschadigd.

Artikel 10: Vervoer van dieren
1. Levende dieren mogen, behoudens hetgeen in het volgende lid van dit artikel is bepaald, in een
kooi, draagbare mand en/of tas, in de achterbak worden vervoerd. (i) Vervoer mag van dit artikel
afwijken indien hij vuiligheid of allergieproblemen voorziet (ii) Honden mogen mits kort aangelijnd,
ook op andere wijze worden meegevoerd.
2. Reiziger dient vooraf om toestemming voor het vervoer van dieren aan te vragen bij Vervoerder.
3. De in het eerste lid bedoelde dieren mogen niet worden meegenomen, indien deze op enigerlei wijze
voor Reiziger of voor de Bestuurder lastig of hinderlijk zijn of lijden aan een ernstige ziekte.
4. Hulphonden, zoals blindengeleidehonden dienen onder alle omstandigheden te worden
meegenomen. Indien een Bestuurder allergisch is, dient hij/zij binnen 15 minuten te zorgen voor
vervangend vervoer.

Artikel 11: Gevonden voorwerpen
Met betrekking tot gevonden voorwerpen geldt, met inachtneming van de algemene wettelijke bepalingen
(artikel 5 t/m 12 van boek 5 Burgerlijk Wetboek) ten aanzien van de aangifte en meldingsplicht en het in
bewaring geven en nemen, het volgende:
1. Reiziger is verplicht zo spoedig mogelijk bij Vervoerder mededeling te doen van een door hem
gevonden voorwerp of geldsom. Vervoerder is bevoegd tegen afgifte van bewijs een aldus

gevonden voorwerp of geldsom in bewaring aan te nemen. Indien de vinder het gevonden voor-
werp of de geldsom onder zich houdt, is hij verplicht al datgene te doen wat redelijkerwijs van

hem kan vergen om de eigenaar of verliezer te vinden.
2. Vervoerder is bevoegd een door Bestuurder gevonden of door een ander gevonden en aan hem
afgegeven voorwerp na drie maanden, indien het voorwerp niet voor bewaring geschikt is, te
verkopen, zover het niet-kostbare zaken betreft.
3. Vervoerder is verplicht een gevonden voorwerp, de opbrengst van een ingevolge lid 2 verkocht
voorwerp of het bedrag van een gevonden geldsom aan de rechthebbende af te geven, indien
deze zich binnen eéń jaar na melding van verlies aanmeldt. Indien de rechthebbende het
gevonden voorwerp of de opbrengst van de verkoop daarvan opeist, mag de Vervoerder hem het
verschuldigde bewaarloon en administratiekosten in rekening brengen.

Artikel 12: Overmacht
1. Een tekortkoming kan Vervoerder niet worden toegerekend wanneer deze niet is te wijten aan
zijn schuld, of als deze noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komt (overmacht). Als de Vervoerder door overmacht niet aan haar
verplichtingen jegens Reiziger/ Opdrachtgever kan voldoen, kan de Reiziger/ Opdrachtgever de
overeenkomst ontbinden. De Vervoerder zal in dat geval door de Reiziger/ Opdrachtgever
vooruitbetaalde bedragen zo spoedig mogelijk terugbetalen.
2. In geval van overmacht heeft Reiziger/ Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding,
behoudens het bepaalde in artikel 6:78 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van Vervoerder
1. Vervoerder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door dood of letsel van de Reiziger ten
gevolge van een ongeval dat in verband met en tijdens het vervoer de Reiziger is overkomen.
Vervoerder is niet aansprakelijk, indien het ongeval is veroorzaakt door een omstandigheid die

een zorgvuldig Vervoerder niet kon vermijden en waarvan Vervoerder de gevolgen niet kon ver-
hinderen. De schadevergoeding die Vervoerder in genoemde omstandigheden mogelijk

verschuldigd is, is wettelijk beperkt tot € 1.000.000 per reiziger met een maximum van €
15.000.000 per gebeurtenis.
2. Vervoerder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel
beschadiging van de handbagage, voor zover dit verlies of deze beschadiging is ontstaan tijdens
het vervoer en is veroorzaakt:
(i) Door een aan Reiziger overkomen ongeval dat voor rekening van Vervoerder komt; of
(ii) Door een omstandigheid die een zorgvuldig Vervoerder heeft kunnen vermijden of
waarvan de Vervoerder de gevolgen heeft kunnen verhinderen. De schadevergoeding die
Vervoerder mogelijk verschuldigd is in geval van verlies of beschadiging van Handbagage
is wettelijk beperkt tot een bedrag van € 1.500,- per Reiziger.

3. In geval van vertraging is Vervoerder wettelijk aansprakelijk tot een maximum van € 1000,-.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van Reiziger
Reiziger is in beginsel verplicht aan Vervoerder de schade te vergoeden die hij of zijn Handbagage aan
Vervoerder berokkent, behalve voor zover deze schade is veroorzaakt door een omstandigheid die een
zorgvuldig Reiziger niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een Reiziger de gevolgen daarvan
niet heeft kunnen verhinderen. Reiziger kan geen beroep doen op de hoedanigheid of een gebrek van
zijn Handbagage. Schoonmaakkosten behoren tot de in dit artikel bedoelde schadevergoeding.

Artikel 15: Klachten en geschillen
1. Klachten over de totstandkoming en uitvoering van Vervoerovereenkomst moeten volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij Vervoerder binnen bekwame tijd nadat Reiziger/
Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had moeten constateren.
2. Vervoerder spant zich in om, mede ter voorkoming van geschillen, bij klachten van Reiziger
deze serieus en in redelijkheid naar genoegen van Reiziger af te handelen.
3. Ingeval partijen niet tot een afronding komen, dient Vervoerder de klagende Reiziger te wijzen op
de mogelijkheid het aldus ontstane geschil aan de in lid 5 genoemde geschillencommissie te
kunnen voorleggen.
4. Reiziger moet ingeval hij Vervoerder aansprakelijk stelt voor schade, deze schade zo spoedig
mogelijk schriftelijk aan Vervoerder melden. De aard en de omvang van de schade moet daarbij
bij benadering worden aangegeven.
5. Geschillen tussen Reiziger/ Opdrachtgever en Vervoerder over de totstandkoming of de
uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Vervoerder te leveren of geleverde
diensten, kunnen zowel door Reiziger/ Opdrachtgever als door Vervoerder worden voorgelegd
aan de Geschillencommissie Taxivervoer, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
6. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien
Reiziger/ Opdrachtgever zijn klacht eerst aan Vervoerder heeft voorgelegd.
7. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum
waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de
Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
8. Wanneer Reiziger een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is Vervoerder aan deze
keuze gebonden. Indien Vervoerder dit wil doen, moet hij Reiziger schriftelijk vragen zich binnen
vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Vervoerder dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan een
gewone rechter voor te leggen.
9. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar
geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd
toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend
advies. Voor behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
10. Uitsluitend de Nederlandse rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is
bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 16: Nakomingsgarantie
1. KNV Taxi staat garant voor de nakoming van de bindend adviezen van de Geschillencommissie
Taxivervoer door haar leden, tenzij het lid het bindend advies binnen twee maanden na de
verzending daarvan ter vernietiging aan de rechter voorlegt. Deze garantstelling herleeft, indien
het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt,
in kracht van gewijsde is gegaan.
2. KNV Taxi verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil door de
Geschillencommissie Taxivervoer ter zitting is behandeld en een eindbeslissing is gewezen, van
eéń van de volgende situaties sprake is:
(i) aan het lid is surseance van betaling verleend, of;
(ii) het lid is failliet verklaard, of;
(iii) de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.
Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het
Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan KNV Taxi aannemelijk kan
maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd;
3. De garantstelling door KNV Taxi is beperkt tot € 10.000, per bindend advies. KNV Taxi verstrekt
deze garantstelling onder de voorwaarde dat de consument die op deze garantie een beroep
doet, zijn vordering op grond van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan
KNV Taxi overdraagt (cedeert), gelijktijdig met de honorering van zijn beroep op de
nakomingsgarantie. Voor het meerdere heeft KNV Taxi een inspanningsverplichting om ervoor te
zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de
consument wordt aangeboden zijn vordering voor het meerdere eveneens aan KNV Taxi over te
dragen, waarna deze organisatie op eigen naam en op kosten van KNV Taxi de betaling daarvan
in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument of de consument wordt aangeboden dat
KNV Taxi op naam van de consument en op kosten van KNV Taxi de (buiten)gerechtelijke
incassoprocedure zal voeren, een en ander ter keuze van KNV Taxi.